कम्प्यूटरमा स्मार्ट बन्न प्रयोग गर्नुहोस यस्ता ‘सर्टकट की’

computer

विश्वमा प्रविधिको विकास धेरै अघि बढी सकेको छ । कम्प्युटर मोबाइल आदि अब सामान्य जनजीवनमा सधै उपयोग हुने सामान बनि सकेका छन् जस्ले  दैनिक काम सम्पादन गर्न सहज भएको छ । 

साधारणतया हामीले कम्प्युटर चलाउँदा लामो बिधिबाट चलाइरहेका हुन्छौ तर सर्टकट कि को प्रयोग बारे थोरै जानकारी भएमा हामि छोटो समयमा नै काम सम्पन्न गरी स्मार्ट बन्न सक्छौं । 

थाहा पाउनुहोस् सधै काम लाग्ने केहि  सर्टकट किहरु र बचाउनुस तपाईंको समय :

 

Ctrl + A – Select All
Ctrl + B – Bold
Ctrl + C – Copy
Ctrl + D – Fill
Ctrl + F – Find
Ctrl + G – Bold
Ctrl + H – Replace
Ctrl + I – Italic
Ctrl + K – Insert a hyperlink
Ctrl + N – New workbook
Ctrl + O – Open
Ctrl + P – Print
Ctrl + R – Nothing right
Ctrl + S – Save
Ctrl + U – Underlined
Ctrl + V – Paste
Ctrl W – Close
Ctrl + X – Cup
Ctrl + Y – Repeat
Ctrl + Z – Cancel
F1 – Help
F2 – Edition
F3 – Paste the name
F4 – Repeat the last action
F4 – When entering a formula, switch between absolute / relative references
F5 – Goto
F6 – Next Pane
F7 – Spell Check
F8 – Extension of the mode
F9 – Recalculate all workbooks
F10 – Activate Menubar
F11 – New graph
F12 – Save As
Ctrl +: – Insert the current time
Ctrl +; – Insert the current date
Ctrl + “- Copy the value of the cell above
Ctrl + ‘- Copy the formula from the cell above
Shift – Offset Adjustment for Additional Functions in the Excel Menu
Shift + F1 – What is it?
Shift + F2 – Edit cell comment
Shift + F3 – Paste the function into the formula
Shift + F4 – Search Next
Shift + F5 – Find
Shift + F6 – Previous Panel
Shift + F8 – Add to the selection
Shift + F9 – Calculate the active worksheet
Shift + F10 – Popup menu display
Shift + F11 – New spreadsheet
Shift + F12 – Save
Ctrl + F3 – Set name
Ctrl + F4 – Close
Ctrl + F5 – XL, size of the restore window
Ctrl + F6 – Next Workbook Window
Shift + Ctrl + F6 – Previous Workbook Window
Ctrl + F7 – Move window
Ctrl + F8 – Resize Window
Ctrl + F9 – Minimize the workbook
Ctrl + F10 – Maximize or Restore Window
Ctrl + F11 – Inset 4.0 Macro sheet
Ctrl + F1 – Open File
Alt + F1 – Insert a graph
Alt + F2 – Save As
Alt + F4 – Output
Alt + F8 – Macro dialog
Alt + F11 – Visual Basic Editor
Ctrl + Shift + F3 – Create a name using the names of row and column labels
Ctrl + Shift + F6 – Previous Window
Ctrl + Shift + F12 – Printing
Alt + Shift + F1 – New spreadsheet
Alt + Shift + F2 – Save
Alt + = – AutoSum
Ctrl + `- Toggle value / display of the formula
Ctrl + Shift + A – Insert the argument names in the formula
Alt + down arrow – automatic view list
Alt + ‘- Format Style Dialog
Ctrl + Shift + ~ – General Format
Ctrl + Shift +! – Comma format
Ctrl + Shift + @ – Time Format
Ctrl + Shift + # – Date Format
Ctrl + Shift + $ – Currency Format
Ctrl + Shift +% – Percentage Format
Ctrl + Shift + ^ – Exponential Format
Ctrl + Shift + & – Place the border of the outline around the selected cells
Ctrl + Shift + _ – Delete the border of the contour
Ctrl + Shift + * – Select the current region
Ctrl ++ – Insert
Ctrl + – – Delete
Ctrl + 1 – Format of the cell dialog
Ctrl + 2 – Bold
Ctrl + 3 – Italic
Ctrl + 4 – Underlined
Ctrl + 5 – Strikethrough
Ctrl + 6 – Show / Hide Objects
Ctrl + 7 – Show / Hide Standard Toolbar
Ctrl + 8 – Toggle Outline symbols
Ctrl + 9 – Hide lines
Ctrl + 0 – Hide columns
Ctrl + Shift + (- Show lines
Ctrl + Shift +) – Show columns
Alt or F10 – Activate the menu
Ctrl + Tab – In the toolbar: Next toolbar
Shift + Ctrl + Tab – In the toolbar: Previous toolbar
Ctrl + Tab – In a workbook: activate the next workbook
Shift + Ctrl + Tab – In a Binder: Activate Previous Binder
Tab – Next tool
Shift + Tab – Previous tool
Enter – Make the order
Shift + Ctrl + F – Font drop-down list
Shift + Ctrl + F + F – Format Cell Dialog Box Font Tab
Shift + Ctrl + P – Point Size Drop-down list.

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..